Dưới đây là những câu hỏi thường gặp về sản phẩm Hưu Trí BảoViệt. Nếu có câu hỏi nào khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây

Tài khoản bảo hiểm hưu trí là gì?

Là Tài khoản của từng Thành viên bao gồm quyền lợi theo sản phẩm BHHT này, Quyền lợi bảo hiểm (QLBH) của sản phẩm bổ trợ (nếu có) và các quy định có liên quan khác của Hợp đồng. 

Vì sao nên tham gia Hưu Trí Vững Nghiệp?

Hưu Trí Vững Nghiệp của Bảo Việt Nhân thọ (BVNT) với những tính năng ưu việt sẽ là giải pháp phúc lợi phù hợp nhất cho Doanh nghiệp và NLĐ.

Đối với Doanh nghiệp - BMBH

  • Là chương trình phúc lợi hấp dẫn, khích lệ và tăng cường duy trì sự gắn kết lâu dài của nhân viên đối với công ty.
  • Xây dựng một thương hiệu tuyển dụng với chế độ phúc lợi đa dạng nhằm thu hút nhân tài.
  • Đáp ứng được cả nhu cầu bảo vệ và nhu cầu tiết kiệm của nhân viên.
  • Doanh nghiệp được hưởng những lợi ích về thuế thu nhập Doanh nghiệp cho các khoản đóng góp tham gia BHHT

Đối với Thành viên – NLĐ

  • Đảm bảo cuộc sống hưu trí an nhàn, độc lập về tài chính do có thêm thu nhập bổ sung từ khoản BHHT.
  • Được bảo vệ trước những rủi ro của cuộc sống trong suốt thời gian làm việc tại Doanh nghiệp.
  • Hưởng các ưu đãi về thuế cho các khoản đóng góp tham gia BHHT.

Bảo hiểm hưu trí là gì?

Bảo hiểm hưu trí (BHHT) là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ do Doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp nhằm bổ sung thu nhập cho Người lao động (NLĐ) khi hết tuổi lao động.

Bảo hiểm hưu trí bao gồm BHHT cho từng cá nhân và BHHT cho nhóm NLĐ. Trường hợp BHHT cho nhóm NLĐ, Bên mua bảo hiểm (BMBH) là Người sử dụng lao động, Thành viên được bảo hiểm là NLĐ sẽ nhận toàn bộ quyền lợi của Hợp đồng bảo hiểm sau một thời hạn nhất định theo thỏa thuận giữa các bên và được ghi nhận tại Hợp đồng bảo hiểm. An Hưu Phát Nghiệp là sản phẩm BHHT nhóm của BVNT.