hưu trí vững nghiệp

Phúc lợi tốt, gắn kết bền

Lập kế hoạch hưu trí - Hưu Trí Vững Nghiệp Bảo Việt Nhân thọ

Tạo dựng quỹ hưu trí bền vững để đảm bảo cuộc sống an nhàn khi về hưu luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của người lao động. Các sản phẩm Bảo hiểm hưu trí nhóm của Bảo Việt Nhân thọ không những mang lại các khoản lương hưu đều đặn cho nhân viên của bạn mà còn cung cấp sự hỗ trợ tài chính nếu gặp những sự kiện không may trong suốt thời hạn tham gia bảo hiểm.

Tuổi tham gia

Tuổi nghỉ hưu dự kiến

Thời gian nhận quyền lợi hưu trí

Khoản đóng góp

Khoản đóng góp định kỳ tháng (VNĐ)

Lựa chọn nhận một lần

(GTTK: Giá trị Tài khoản, QLHT: Quyền lợi hưu trí)

Mức tăng dự kiến trên tổng đóng góp hàng năm

Số tiền bảo hiểm (VNĐ)

Quyền lợi trợ cấp mai táng (triệu VNĐ)

Lãi suất dự kiến/năm


Lập kế hoạch